Juryreglement De Grote Poëzieprijs 2019

De Grote Poëzieprijs is de voortzetting van de VSB Poëzieprijs (1994 – 2018), georganiseerd door Stichting Poetry International, School der Poëzie, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en mogelijk gemaakt door Elise Mathildefonds, Stichting Lirafonds, VSBfonds, Nederlands Letterenfonds en Vlaams Fonds voor de Letteren.

Prijs

Artikel 1

 1. De Grote Poëzieprijs bedraagt € 25.000 en wordt jaarlijks uitgereikt. De prijs is ondeelbaar.
 2. Het prijzengeld bestaat uit een bedrag van € 20.000 dat direct ten goede komt aan de auteur van de winnende bundel en een bedrag van € 5.000 dat bestemd is voor een project ter stimulering van de Nederlandstalige poëzie naar keuze van de winnende auteur.
 3. De Grote Poëzieprijs 2019 wordt toegekend aan een bundel Nederlandstalige poëzie, voor het eerst in boekvorm gepubliceerd bij een gerenommeerde uitgever dan wel in eigen beheer in een oplage van minimaal 100 exemplaren met ISBN-registratie, in de periode 1 september 2017 – 31 december 2018. Vertaalde poëzie, bloemlezingen en verzamelbundels van één of meer auteurs, voor het eerst verschenen in bedoelde periode, dingen niet mee. Voor volgende edities van de Grote Poëzieprijs gelden de publicatiedata 1 januari – 31 december van het voorgaande jaar.
 4. De jury beslist autonoom of een werk tot het poëziegenre mag worden gerekend.
 5. Bij twijfel omtrent artikel 1.2 of artikel 1.3 dient de jury het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te raadplegen, waarbij het bestuursoordeel bindend is.
 6. Van deelneming aan de prijs zijn uitgesloten de leden van de jury en de leden van het bestuur van Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
 7. Een auteur aan wie de prijs is toegekend kan in de vier jaar die daarop volgen niet worden genomineerd.

 

Jury

Artikel 2

 1. Over de toekenning van de prijs beslist een jury bestaande uit vijf leden, die voor één jaar worden benoemd.
 2. De juryleden worden benoemd door het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
 3. De jury beslist bij meerderheid van stemmen.

 

Werkwijze jury

Artikel 3

 1. Bundels kunnen het hele jaar door worden ingezonden. Per ingezonden titel wordt een bedrag van € 75 gevraagd voor deelname.
 2. De termijn van inzending voor De Grote Poëzieprijs 2019 sluit op 31 december 2018. Inzendingen dienen in zevenvoud per titel te geschieden aan:

  Grote Poëzieprijs
  T.a.v. de jury
  Postbus 11755
  1001 GT Amsterdam

  Het deelnamegeld dient tijdig (uiterlijk 2 januari 2019) overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL91 INGB 0007990406 - t.n.v. School der Poëzie, o.v.v. Grote Poëzieprijs 2019 / ‘TITEL’
 3. In overleg met het secretariaat van De Grote Poëzieprijs is het mogelijk bundels in pdf aan te leveren. Indien een uitgeverij hiervoor kiest, dienen er daarnaast twee papieren exemplaren van de betreffende titels ingezonden te worden.
 4. De jury nomineert vijf bundels voor de prijs.
 5. De genomineerde bundels worden op 6 februari 2019 bekend gemaakt.
 6. De auteur van de bekroonde bundel wordt in juni 2019 tijdens het 50e Poetry International Festival bekend gemaakt.

 

Algemeen

Artikel 4

 1. Ingezonden bundels worden niet geretourneerd.
 2. Inzenders kunnen eventuele promotionele kosten die samenhangen met nominatie voor of winnen van de Grote Poëzieprijs 2019 niet verhalen op de organisatie van De Grote Poëzieprijs (Stichting Poetry International, School der Poëzie, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde).
 3. Aan De Grote Poëzieprijs 2019 is een traject van educatie en promotionele/informatieve activiteiten gekoppeld, startend op het moment van nominatie en eindigend bij de uitreiking. Genomineerde auteurs worden verzocht hierin – waar mogelijk – tegen betaling van standaard honoraria te participeren.

Vastgesteld, 1 oktober 2018 te Amsterdam
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, School der Poëzie en Stichting Poetry International

Algemene informatie
De grote Poëzieprijs is een initiatief van Stichting Poetry International, School der Poëzie en Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, geadviseerd door Turing Foundation. De prijs heeft tot doel Nederlandstalige poëzie te stimuleren in het gehele taalgebied. Dat doet zij door het instellen van prijzen voor poëzie in uiteenlopende categorieën, het ontwikkelen en uitvoeren van educatieprojecten, het organiseren van podiumactiviteiten rond poëzie, het uitgeven van bundels, het mediaal verspreiden van gedichten en het presenteren van Nederlandstalige poëzie in vertaling in het buitenland.

De uitreiking van De Grote Poëzieprijs 2019 komt tot stand door bijdragen van het Elise Mathilde Fonds, Stichting Lirafonds, VSBfonds, Nederlands Letterenfonds, Vlaams Fonds voor de Letteren en Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.